สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » น่ารู้เรื่องประกันภัย » ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) คุ้มครองอย่างไร วงเงินเท่าไหร่

 


การชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ประสบภัย แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้1. ค่าเสียหายเบื้องต้น
บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทของผู้ประสบภัย ภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทได้รับคำร้องโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด


- กรณีบาดเจ็บ จะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิด 15,000 บาท


- กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวร บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้อต้นจำนวน 35,000 บาท


- กรณีเสียชีวิตหลังการรักษาพยาบาล จะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท และค่าปลงศพอีกจำนวน 35,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาท2. ค่าเสียหายส่วนเกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น
เป็นค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้ภายหลังจากที่มีการพิสูจน์ความรับผิดตามกฎหมายแล้ว


- กรณีบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท


- กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร บริษัทจะชดใช้เต็มจำนวนเงินความคุ้มครองจำนวน 200,000 บาท


- กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน จะได้รับค่าชดเชยวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วันกรณีประสบอุบัติเหตุและไม่มีคู่กรณีจะได้รับความคุ้มครองอย่างไร


- ผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายผิดจะได้รับความคุ้มครองไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น


- ผู้ประสบภัยที่เป็นผู้โดยสารหรือบุคคลภายนอกรถ กรณีบาดเจ็บจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายไม่เกิน 50,000 บาท และกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร จะได้รับการชดใช้จำนวน 200,000 บาท


 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
หนังสือ คปภ. รู้จักใช้ เข้าใจสิทธิ (ประกันวินาศภัย)ใกล้ตัวคุณ