สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » น่ารู้เรื่องประกันภัย » ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ผู้มีประกันภัยรถยนต์ ควรปฏิบัติอย่างไร

 


ข้อพึงปฏิบัติเมื่อประสบภัยจากรถ


เมื่ออุบัติเหตุรถยนต์เกิดขึ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ หรือผู้พบเห็น ควรปฏิบัติดังนี้กรณีมีผู้บาดเจ็บ


- นำคนเจ็บเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและสะดวกที่สุดก่อน


- แจ้งเหตุที่เกิดให้ตำรวจทราบ และขอสำเนาประจำวันตำรวจเก็บไว้


- แจ้งเหตุบริษัทประกันภัยทราบ แจ้งวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ


- เตรียมเอกสาร อาทิ ถ่ายสำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถคันเกิดเหตุ ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชน
หรือหลักฐานอื่นใดที่ออกโดยราชการ กรณีเมื่อเรียกร้องค่าเสียหาย


- ให้ชื่อ ที่อยู่ ผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือในการเป็นพยานให้แก่คนเจ็บข้อพึงปฏิบัติของสถานพยาบาลเมื่อรับผู้ประสบภัย


เมื่อสถานพยาบาลรับผู้ประสบภัยที่ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ ควรปฏิบัติดังนี้


- ให้การรักษาพยาบาลทันที


- ทำประวัติคนไข้ และขอสำเนาบัตรประจำตัวคนเจ็บ


- ขอสำเนาประจำวันตำรวจ


- บันทึกชื่อบริษัทประกันภัย ของสำเนากรมธรรม์ประกันภัย


- บันทึกชื่อ ที่อยู่ ผู้นำคนเจ็บส่งเข้ารักษาพยาบาลโดยเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัย/ทายาทต้องยื่นคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ความเสียหายเกิดขึ้น โดยยื่นคำร้องต่อบริษัทประกันภัย/บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกรณีไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้ พร้อมหลักฐานดังนี้


- ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล/สถานพยาบาล


- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
ผู้มีชื่อในบัตรเป็นผู้ประสบภัย


- สำเนากรมธรรม์ประกันภัย หรือเครื่องหมายที่แสดงว่ารถมีประกันภัย


- สำเนาใบมรณบัตร กรณีเสียชีวิต


- สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ


- สำเนาทะเบียน และสำเนาบัตรประจำตัวของทายาท กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต


ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.makesureall.com