สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » อื่นๆ » การขอใช้สิทธิ์...รถยนต์คันแรก

 


โดยสำหรับวันนี้เราจะมาไขข้อ ข้องใจ เงื่อนไข และรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. เงื่อนไขการขอใช้สิทธิ์ฯ สําหรับรถคันแรกตามนโยบายรัฐบาล


         1.1 เป็นรถยนต์ใหม่คันแรกที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555


         1.2 เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน


         1.3 เป็นรถยนต์นั่งขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร/รถยนต์/กระบะ (Pick up)/รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab)


         1.4 เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนนําเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ (รถยนต์จดประกอบ)


         1.5 จ่ายเงินตามสิทธิ์ฯ โดยถือจํานวนตามค่าภาษีสรรพสามิตตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/คัน


         1.6 ผู็ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป


         1.7 ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปีเว้นแต่กรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด


         1.8 การจ่ายเงินตามสิทธิ์ฯ จะจ่ายให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (เริ่มจ่ายให้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอใช้สิทธิ์ สําหรับค่าธรรมเนียมในการโอนจะหักจากเงินที่ได้รับตามสิทธิ์


 


*อัตราค่าธรรมเนียมในการโอนขึ้นอยู่กับระเบียบของธนาคารนั้น ๆ


 


2. ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกสามารถตรวจสอบรายละเอียดยี่ห้อ


รุ่นรถยนต์ และประมาณการเงินคืน ทาง http://www.excise.go.th


 


3. ผู้ซื้อรถยนต์ใหม่คันแรก ต้องยื่นคําขอใช้สิทธิ์ฯ พร้อมเอกสารแนบ ดังนี้


         3.1 สําเนาบัตรประชาชน


         3.2 สําเนาทะเบียนบ้าน


         3.3 สําเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)


         3.4 สําเนาคู่มือการจดทะเบียน


         3.5 หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์ใหม่คันแรก


         3.6 สําเนาหลักฐานการซื้อขายรถยนต์ (กรณีซื้อเงินสดใช้สําเนาใบเสร็จรับเงินหรือสําเนาสัญญาซื้อขายและสําเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์ กรณีเช่าซื้อใช้สําเนาใบเสร็จรับเงิน และสําเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์)


         3.7 สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ใช้สิทธิ


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : 3mautofilmclub.com