สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » น่ารู้ทั่วไป » การออกรถ การเลี้ยวรถ และการกลับรถ

 


1. การขับรถออกจากที่จอดรถ
      1. ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขน หรือไปกระพริบทางขวา
      2. มองดูกระจกหลัง เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการ จราจร ของรถอื่น จึง เลื่อนออกจากที่จอดรถ


 


2. การเลี้ยวซ้าย
      1. ในกรณีที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้ ให้ผู้ขับขี่รถชิดทางเดินรถด้าน ซ้าย
      2. ในกรณีที่มีการแบ่งช่องเดินรถไว้ และมีเครื่องหมายการจราจร และให้เลี้ยวซ้ายได้ให้ผู้ ขับขี่รถในช่องทางเดินรถสำหรับรถที่จะเลี้ยว ซ้าย ทั้งนี้ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
      3. ในกรณีที่ช่องเดินรถประจำทางอยู่ทางเดินรถด้านซ้ายสุด ให้ผู้ขับขี่ รถชิดช่องเดินรถ ประจำทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร และจะเลี้ยวรถผ่านไปในช่องเดินรถประจำทางได้ เฉพาะบริเวณที่มีเครื่องหมายจราจร ให้เลี้ยวรถ ผ่านได้เท่านั้น


 


3. การเลี้ยวขวา
      1. สำหรับทางเดินรถที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินให้ผู้ขับรถชิดทางด้านขวา แนวกึ่งกลาง ของทาง เดินรถก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
      2. สำหรับทางเดินรถที่แบ่งช่องเดินรถที่แบ่งช่องเดินรถในทิศทาง เดียวกันไว้ ตั้งแต่สอง ช่องขึ้นไป ให้ผู้ขับขี่รถชิดทางขวาสุดทางเดินรถ หรือในช่องที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยวขวาได้ ทั้งนี้ก่อนถึงทาง เลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
      3. ในกรณีที่มีช่องทางเดินรถประจำทางอยู่ทางเดินรถด้านขวาสุด ให้ผู้ขับขี่รถชิดช่องเดิน รถประจำทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อย กว่า 30 เมตร และจะเลี้ยวรถผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางได้เฉพาะ ในบริเวณ ทีมีเครื่องหมายจราจร ให้เลี้ยวรถผ่านได้เท่านั้น
      4. สำหรับทางเดินรถที่มีเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แสดง สัญญาณจราจร ด้วยมือและแขน ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวขวาผ่านไปได้โดย ไม่ต้องอ้อมเจ้าพนักงานจราจร หรือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
      5. ขับรถจะเข้าทางแยกและต้องการที่จะเลี้ยวขวาก่อนอื่นต้องดูกระจก มองหลัง เพื่อดูทิศ ทางและการกระทำของรถที่จะแล่นตามหลัง เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วให้สัญญาณเลี้ยวขวาขับรถเข้าทางกลางด้านซ้าย ของกึ่งกลางทางด้านซ้าย ของกึ่งกลางทางแยก หรือตามเส้นจราจร ที่ทำไว้ทางแยก ระวังให้มีทางรถที่ผ่านด้านซ้ายด้วย เมื่อหยุดรถ อยู่จนกระทั่งรถที่สวนในทางตรงว่าแล้ว จึงเลี้ยวขวาไปได้อย่าเลี้ยวขวา ติดมุม โดยไม่เข้าอยู่กลางทางแยก **ข้อควรจำ : ดูกระจกมองหลัง-ให้สัญญาณ-หยุดรถ-มีช่องว่างจึงเลี้ยว ไป ได้**


 


6. การเลี้ยวขวาในทางแยกที่มีเกาะแบ่งทางรถขึ้นลงต้องเลี้ยวขวา ไปหยุดรอที่หัวเกาะแบ่งทาง แล้วรอจนกระทั่งในเกาะนั้นว่าง จึงเลี้ยว ตัดออกไปได้


 


4. ถ้าจะเลี้ยวอ้อมวงเวียนหรือเกาะที่สร้างไว้ ให้ผู้ขับขี่รถอ้อมไปทาง ซ้ายของวงเวียนเกาะนั้นในกรณีนี้ผู้ ขับขี่ต้องใช้ความระวัง และต้อง หยุดให้ทางแก่ผู้ที่กำลังข้ามทางรถหรือขับรถ กำลังผ่านทางร่วม ทางแยกจากด้านอื่นก่อน เว้นแต่ในกรณีที่มีรถ เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวา พร้อมกัน ให้รถเลี้ยวซ้ายให้ทางแก่รถเลี้ยวขวาก่อน


 


5. ในทางเดินรถที่สวนกันได้ ห้ามมิให้ผู้ขับกลับรถในเมื่อมีรถอื่นสวน หรือตามมาในระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร


 


6. ถ้าหากการกลับรถในทางเดินรถที่สวนกันได้ จะเป็นการกีดขวาง การจราจร ห้ามมิให้ผู้ขับขี่กลับรถในทางเดินรถนั้น


 


7. ห้ามมิให้ผู้ขับขี่
      1. เลี้ยวรถหรือกลับรถในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ามเลี้ยวรถ, ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือห้าม กลับรถ
      2. กลับรถที่เขตปลอดภัย, ที่คับขัน, บนสะพาน, เลี้ยวในระยะ 100 เมตร จากทางราบของ เชิงสะพาน
      3. กลับรถที่ทางร่วมทางแยก เว้นแต่จะมีเครื่องหมายการจราจร ให้กลับรถในบริเวณดัง กล่าวได้


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : trafficpolice