สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » น่ารู้ทั่วไป » การจดทะเบียนรถใหม่

รูปภาพประกอบจาก: www.bloggang.com


 


สถานที่ในการยื่นขอจดทะเบียน


- สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก
- สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
- กรณีเจ้าของรถมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนรถที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียน และภาษีรถ กรมการขน ส่งทางบก
- กรณีเจ้าของรถมีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ซึ่งตั้งในเขต จังหวัดนั้นเท่านั้น เว้นแต่เจ้าของรถมีภูมิลำเนาในเขตอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ยื่นขอจดทะเบียนรถ (รวมทั้งแจ้งย้ายเข้า) ได้ ณ สำนักงานขน ส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง
- กรณีผู้ขอประสงค์จะจดทะเบียนต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนไม่มีภูมิลำเนาสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนรถต่อนายทะเบียนท้องถิ่นอื่นได้ด้วย โดยให้ยื่นคำขออื่นๆ แจ้งใช้รถต่อนายทะเบียน


 


 

รูปภาพประกอบจาก: www.quinl.com


 


เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน


1. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรอง การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณีเป็นชาว ต่างชาติซึ่งพำนักอยู่ในประเทศไทยชั่วคราว ต้องใช้ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (VISA) และหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือหนังสือรับรองการทำงานและสำหรับกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับใบสำคัญคนต่างด้าวจากกระทรวงมหาดไทย จะต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในประเทศไทย
2. หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีของตกทอดที่มีการขาย ยกเว้นการ จำหน่ายช่วงแรก (จากบริษัทผู้ผลิต) ไม่ต้องใช้
3. หนังสือแจ้งการจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต กรณีเป็นรถนำเข้าต้องใช้หลักฐาน
4. การนำเข้า (สำหรับรถซื้อจากเกรย์ มาร์เก็ต) ได้แก่ใบรับรองการนำเข้า (แบบ 32) จากกรมศุลกากร
5. ใบเสร็จค่าอากรขาเข้า บัญชีแสดงรายการสินค้า
6. หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535


 


กรณีเจ้าของรถเป็นชาวต่างชาติ


1. ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจลงตราวีซ่าถูกต้องตามกฎหมาย
2. หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือหนังสือรับรองการทำงานจากสถานทูต สถานกงสุล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หน่วยราชการหรือ องค์การระหว่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง


 


ขั้นตอนการดำเนินการ


1. ยื่นแบบคำขอจดทะเบียนรถที่กรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอเรียบร้อยพร้อมหลักฐาน
2. นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ที่งานตรวจสภาพรถยนต์
3. ยื่นขอตัดบัญชีรถ ที่ส่วนควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนต์ อาคาร ๒ ชั้น ๔ กรมการขนส่งทางบก
4. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีประจำปี ที่งานทะเบียนรถ
5. รับใบเสร็จรับเงิน แผ่นป้ายทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี และใบคู่มือจดทะเบียนรถ


 


ระยะเวลาดำเนินการ


- ไม่เกิน ๒ ชั่วโมง


การดำเนินการด้านทะเบียน และภาษีรถหากเจ้าของรถมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเองจะต้องทำ หนังสือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน


 


 


***กรมการขนส่งทางบก ย้ำ จดทะเบียนรถใหม่ใช้เวลาเพียง 1 วัน พร้อมระบุ การใช้รถ "ป้ายแดง" นอกจากผิดกฏหมายแล้วยังอาจไม่ปลอดภัยและหากพบเป็น "ป้ายแดงปลอม" โทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน - 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท***


 


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก, checkraka