สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » ระบบเครื่องยนต์ » สตาร์ท และอุ่นเครื่องยนต์ในตอนเช้า

ภาพประกอบจาก: www.autoyim.com


 


สาเหตุหลักที่เครื่องยนต์จะมีอัตราการสึกหรอสูง ในตอนเช้า ขณะเครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ มีดัง นี้


         - ขณะกำลังสตาร์ท เครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องที่รวมกันอยู่ด้านล่างของเครื่องยนต์จะ ยังไม่สามารถกระจายไปหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ ในเครื่องยนต์ได้ ชิ้นส่วนในเครื่องจะ เสียดสีกันโดยตรงโดยไม่มี การหล่อลื่น (อาจมีสารหล่อลื่นตกค้างอยู่บ้าง แต่น้อยมาก) ทำให้มีการสึกหรอสูงมาก


         - น้ำมันเครื่องที่เย็นจะมี ความหนืดสูง แม้ว่าเครื่องยนต์จะสตาร์ทติดแล้ว มีน้ำมันกระจายไปหล่อ ลื่นส่วนต่างๆ แล้ว แต่อุณหภูมิของน้ำมันเครื่องยังต่ำอยู่ ความสามารถในการ หล่อลื่นก็จะยัง ไม่ดีนัก จนกว่าจะถึงอุณหภูมิใช้งานของเครื่องยนต์ (การใช้น้ำมันเครื่องเกรดรวม หรือ แบบ multi-grade ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องที่มีการ เปลี่ยนแปลงความหนืดน้ อยกว่าน้ำมันเครื่องปกติเมื่อ อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป จะช่วยให้อัตราการสึกหรอจากกรณีนี้ลดลง)


         เมื่อเครื่องยนต์และ น้ำมันเครื่องร้อนขึ้น การหล่อลื่นก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น อัตราการสึกหรอก็จะ ค่อยๆลดลง จนมีอัตราการสึกหรอต่ำสุดเมื่อเครื่องยนต์ร้อนถึงอุณ หภูมิใช้งาน โดยเราสามารถสังเกตดูได้ที่เกจ วัดอุณหภูมิบนแผงหน้าปัทม์ ในปัจจุบันผู้ผลิตมักออกแบบให้เข็มความร้อน เมื่อมาอยู่ ณ ตำแหน่งตรง กึ่งกลาง ของเกจก็จะหมายถึงว่าเครื่องยนต์ได้มาอยู่ ณ อุณหภูมิใช้งานพอดีแล้ว


 


 

ภาพประกอบจาก: www.trueplookpanya.com


 


จากสาเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้ว อยากให้ท่านผู้อ่านลองพิจารณาข้อเสนอแนะเหล่านี้ ดู


1. ในเมื่อตอนกำลังสตาร์ทเครื่องยนต์ เป็นช่วงที่มีการสึกหรอมากที่สุด ดังนั้น ถ้าเราต้องการให้ เครื่องยนต์มีการสึกหรอน้อยที่สุด เราก็จะต้องสตาร์ทเครื่องให้น้อยครั้งมากที่สุด และเพียงครั้งละสั้นๆเท่านั้น หรือ กล่าวคือ เราต้องการให้เครื่องยนต์ ของเราสตาร์ทติดง่ายนั่นเอง


         1.1 จะต้องมีการดูแล และตรวจเช็คระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่เสมอ ตามที่ผู้ผลิตกำหนด เช่น แบตเตอรี่ สตาร์ทเตอร์ หัวเทียน(เบนซิน) ระบบจุด ระเบิด สาย ไฟ จุดเชื่อมต่อสาย ฯลฯ


         1.2 ต้องมีการดูแลและ ตรวจเช็คระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่เสมอ ตามที่ผู้ผลิตกำหนด เช่น ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน คาร์บูเรเตอร์ หัวฉีด ท่อน้ำมัน ฯลฯ


         1.3 ต้องมีการปรับตั้ง เครื่องยนต์ให้ถูกต้อง ตามที่ผู้ผลิตได้กำหนดไว้


2. หลังสตาร์ทเครื่องติดใหม่ๆ ยังไม่ควรให้เครื่องยนต์ทำงานหนักจนกว่าเครื่องยนต์จะร้อนถึง อุณหภูมิ ใช้งานแล้ว


         2.1 เมื่อสตาร์ทเครื่อง ติดแล้วควรปล่อยทิ้งไว้ (อุ่นเครื่อง) สักพัก สักพักที่ว่านี้มีแนะนำกันมากมาย ตั้งแต่ไม่กี่วินาที จนถึงนานเป็นนาที สำหรับความเห็นของผมน่าจะทิ้งไว้ ประมาณ 8- 12 วินาที ก็พอ เพื่อให้น้ำมันเครื่องได้ไหลเวียนกระจายไปหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆได้ทั่วถึง จากนั้นก็ออกรถได้แล้ว แต่ถ้าเป็นบริเวณที่มี อากาศหนาวเย็นก็ควรจะทิ้งไว้นา นกว่านี้นะ ครับ เพื่อให้ตอนออกรถน้ำมันเครื่องไม่หนืดจนเกินไป


         2.2 ออกรถอย่างนิ่มนวล ใช้อัตราเร่งที่ต่ำ ใช้ความเร็วรอบต่ำๆ (ไม่ควรเกิน 2,500 รอบ/นาที.) จนกระทั่ง เข็มของเกจวัดอุณหภูมิขึ้นมาอยู่ใกล้ตำแหน่งกึ่งกลาง แล้ว ทีนี้ก็ขับ ตามสบายครับ


 


 

ภาพประกอบจาก: www.3mautofilmclub.com


3. ระบบระบายความร้อน


         3.1 ต้องมี การดูแลและตรวจเช็คระบบระบายความร้อนอยู่เสมอ ตามที่ผู้ผลิตกำหนด เช่น ระดับน้ำหล่อเย็น หม้อน้ำ และน้ำยากันสนิม พัดลม ปั๊มน้ำ สายพาน ท่อน้ำ เทอร์โมสตัท ฯลฯ การที่ระบบระบายความร้อนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้เครื่องยนต์ที่ พึ่งสตาร์ทใหม่ๆ มีอุณหภูมิสูงขึ้นไปถึง ณ อุณหภูมิใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และ สามารถ รักษาอุณหภูมิของเครื่องยนต์ให้อยู่ที่อุณหภูมิดังกล่าวไว้ได้ตลอเวลา


         3.2 เทอร์โม สตัท เป็นชิ้นส่วนมีบทบาทที่สำคัญมากอันหนึ่งที่จะทำให้เค รื่องยนต์มาอยู่ ณ อุณหภูมิใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และรักษาอุณหภูมิดังกล่าวให้คงที่ไว้ได้ โดยการเปิดปิดวาล์วน้ำให้น้ำหล่อเย็นผ่านไปที่หม้อน้ำเพื่อระบายความร้อนในอัตราปริมาณที่เหมาะสม สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ เครื่องยนต์ ดังนั้น การถอดเทอร์โมสตัทออกไปก็ จะเป็นผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบระบายความร้อน ลดลง


 


 

ภาพประกอบจาก: www.manuallock.com


4. น้ำมันเครื่อง


         4.1 ใช้ เกรดน้ำมันเครื่องให้ตรงตามที่ผู้ผลิตกำหนด น้ำมันเครื่องที่มีความหนืดมากหรือน้อยเกินไป จะทำให้ประสิทธิภาพการหล่อลื่นโดยรวมลด ลง


         4.2 เปลี่ยน น้ำมันเครื่องและไส้กรองตามระยะทางหรือระยะเว ลา (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)ตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ น้ำมันเครื่องเก่าเกินอายุการใช้งานจะมี คุณสมบัติการ ของหล่อลื่นต่ำเศษโลหะที่สึกหรอ ซึ่งตกค้างอยู๋ในน้ำมันเครื่องจะเป็นตัวเร่งการสึกหรอของชิ้นส่วนต่างๆให้มากยิ่งขึ้นไปอีก นอกจาก นี้สารเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ (additives) ที่ผสมอยู่ในน้ำมันเครื่องก็เสื่อมคุณสมบัติในการทำงานไปแล้ว


 


 


         การปฏิบัติตามข้อแนะ นำดังกล่าวข้างต้น จะเป็นผลให้อัตราการสึกหรอของเครื่องยนต์เป็นไปอย่าง ช้าๆ เครื่องยนต์จะมีอายุการใช้งานยาวนาน และ จะช่วยประหยัดค่าซ่อม หรือค่าบำรุงรักษาในระยะยาว แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย ต้องรีบเร่งอยู่เสมอ หรือ ท่านที่ใช้รถเพียงไม่นานก็เปลี่ยนซื้อใหม่แล้วอันนี้ก็ คงต้องพิจารณาชั่งน้ำหนักกันเอาเองนะครับ


         บทความนี้ ผู้เขียนมี เจตนาจะกล่าวถึงเฉพาะช่วงที่สตาร์ทเครื่อง ยนต์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ไม่ได้มีการกล่าวถึงขณะที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงกว่า อุณหภูมิใช้ งาน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนก็มีข้อแนะนำสั้นๆ ว่า หากรถของท่านมีความร้อนขึ้นสูงแล้ว (เกิน 3/4ของเกจ) ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะฝืนขับ ต่อไป เพราะจะทำให้เครื่องยนต์บอบช้ำ และอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายอย่างหนักได้ ควรจะหาที่จอดและให้ช่างมาตรวจสอบ กรณีนี้ต้องใจเย็นๆ อีกประการหนึ่งคือ ในการขับรถเราควรต้องมองเกจ และ ไฟเตือนบนหน้าปัทม์อยู่ เสมอๆ พยายามทำให้เป็นนิสัย สิ่งนี้จะช่วยในเรื่องความปลอดภัย และ ช่วยลดความเสียหายลงได้มาก หากรถของท่านมีข้อบกพร่องเกิดขึ้น


 


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : 9carthai.com