สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » อื่นๆ » การขับรถสวนทางกัน

ภาพประกอบจาก : กรมขนส่งทางบก


 


มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติดังนี้         1. ให้ขับรถชิดซ้าย โดยถึอกึ่งกลางของทางเดินรถเป็นหลัก แต่ถ้าได้จัดแบ่งช่องเดินรถไว้ให้ถือเส้นหรือแนวที่แบ่งนั้นเป็นหลัก


         2. ในทางเดินรถที่แคบ เมื่อขับรถสวนทางกันให้ผู้ขับขี่แต่ละฝ่ายลดความเร็วของรถ เพื่อให้รถสวนทางกันได้อย่างปลอดภัย


         3. สำหรับทางเดินรถที่แคบซึ่งไม่อาจขับรถสวนทางกันได้ ผู้ขับรถคันที่ใหญ่กว่าจะต้องหยุดรถชิดขอบทางเดินรถด้านซ้าย เพื่อให้ผู้ขับรถคันเล็กกว่าผ่านไปก่อน


         4. เมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า ให้ลดความเร็วของรถหรือหยุดรถ เพื่อให้รถคันที่สวนมาผ่านไปได้


 

ภาพประกอบจาก : กรมขนส่งทางบก


 


การขับรถผ่านทางร่วมทางแยก         1. ถ้ามีรถอื่นอยู่ในทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน


         2. ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกัน และไม่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่อยู่ในด้านซ้ายของตนผ่านไปก่อน เว้นแต่ในทางร่วมทางแยกใดมีทางเดินรถทางเอกตัดผ่านทางเดินรถทางโท ให้ผู้ขับขี่ในทางเอกมีสิทธิขับผ่านไปก่อน


         3. ถ้าสัญญาไฟเขียวปรากฎข้างหน้า แต่ในทางร่วมทางแยกมีรถหยุดขวางอยู่จนไม่สามารถผ่านไปได้ ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถที่หลักเส้นให้รถหยุดจนกว่าจะสามารถเคลื่อนรถผ่านไปได้
         *เมื่ออยู่ในทางร่วมทางยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่สวนทางมาในทางเดินรถทางเดียวกันผ่านไปก่อนแล้วจึงเลี้ยวขวาได้


 

ภาพประกอบจาก : กรมขนส่งทางบก


 


การขับรถผ่านวงเวียน         1. ในกรณีมีสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร ผู้ขับขี่ต้องปฎิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร นั้น


         2. ถ้าไม่มีสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรต้องให้สิทธิแก่ผู้ขับขี่ ซึ่งขับอยู่ในวงเวียนทางด้านขวาของตนผ่านไปก่อน หรือ


         3. ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรเพื่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรจะให้สัญญาณเป็นอย่างอื่น ผู้ขับขี่ต้องปฎิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด


 


 


อะไรคือทางเดินรถทางเอก         1. ทางเดินรถที่ได้ติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นเดินรถทางเอก


         2. ทางเดินรถที่มีป้ายหยุดหรือป้ายที่มีคำว่า "ให้ทาง" ติดตั้งไว้หรือทางเดินรถที่มีคำว่า หยุดหรือเส้นหยุด ซึ่งเป็นเส้นขาวทึบหรือเส้นให้ทางซึ่งเป็นเส้นขาวประบนผิวทาง ให้ทางเิดินรถที่ขวางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเอก


         3. ในกรณีที่ไม่มีเครื่องหมายจราจร ตามข้อ.1 หรือไม่มีป้าย หรือเส้น หรือข้อความบนผิวจราจรตามข้อ.2 ให้ทางเดินรถที่มีช่องเดินรถมากกว่าเป็นทางเอก


         4. ถนนที่ตัดหรือบรรจบกับตรอก ซอย ให้ทางเดินรถที่เป็นถนนเป็นทางเดินรถทางเอก


 


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก