สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » อื่นๆ » ข้อสอบใบขับขี่แบบใหม่ล่าสุด

ภาพประกอบจาก : www.dlt.go.th
         เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมานั้น กรมการขนส่งได้ปรับเงื่อนไขการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ โดยต้องทำการทดสอบทั้งหมด 50 ข้อ (จากเดิม 30 ข้อ) รวมถึงต้องตอบถูกไม่น้อยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ หรือเท่ากับ 45 ข้อเลยทีเดียว ซึ่งหากเตรียมพร้อมมาอย่างดีแล้ว เชื่อว่าไม่น่ายากเกินความสามารถแน่นอน
เราจึงได้รวบรวมนำเอาข้อสอบใบอนุญาตขับขี่แบบใหม่ล่าสุด มาให้คุณผู้อ่านได้ทดลองทดสอบกันข้างล่างนี้:


1. หมวดกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
2. หมวดกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก
3. หมวดเครื่องหมายพื้นทาง
4. หมวดป้ายบังคับ
5. หมวดป้ายเตือน
6. หมวดป้ายแนะนำ
7. หมวดมารยาทและจิดสำนึก
8. หมวดเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
9. หมวดการบำรุงรักษารถยนต์
10. หมวดรูปภาพจราจร
11. หมวดการรับรู้สถานการณ์อันตราย


 


หลักเกณฑ์การขอรับใบขับขี่ชนิดชั่วคราว (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีใบขับขี่)


คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่ มีดังนี้


1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ถ้าเป็นผู้ขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบ รวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
2. มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
3. มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
5. ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
6. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
7. ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
8. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่


 


หลักฐานประกอบคำขอ


1. บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา
2. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน


 


ขั้นตอนการดำเนินการ


         ผู้ต้องการขอรับใบขับขี่ สามารถ จองคิวอบรมด้วยตนเองพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ ณ สำนักงานขนส่งในพื้นที่ใกล้เคียง ทางที่ดีสามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข 1584 หรือสำนักงานขนส่งพื้นที่ใกล้เคียงโดยตรง1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย - ทดสอบการมองเห็นสี, ทดสอบสายตาทางลึก, ทดสอบสายตาทางกว้าง, ทดสอบปฏิกิริยาเท้า
3. อบรม (ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง)
4. ทดสอบข้อเขียนผ่านระบบ Electronic Examination (E-exam)
5. ทดสอบขับรถ
6. ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต / จ่ายใบขับขี่


 


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : auto.sanook.com