สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » อื่นๆ » ข้อปฎิบัติเมื่อขับรถช้ากว่าคันอื่นหรือผ่านวงเวียน

ภาพประกอบจาก : auto.sanook.com
         การจราจรบนท้องถนนที่ติดขัดหรือเคลื่อนตัวได้ช้า ส่วนหนึ่งมีสาเหตุ มาจากผู้ขับขี่ที่ขับรถช้า และอยู่ในช่องทางขวาสุด การขับรถด้วยความเร็วประมาณ 80 - 90 กม./ชม. ในความเร็วระดับนี้หลายๆ คนคิดว่าสามารถขับเลนขวาสุดได้ เพราะกฎหมาย กำหนดไว้ ซึ่งในความจริงแล้วนั้นไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะตามกฎหมายที่แท้จริงของการเดินรถบนถนนทุกๆ เส้นทางจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมอยู่ด้วยเช่นกัน


 


         ในพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2522 หมวด 1 การขับรถ มาตรา 35 ได้ระบุเอาไว้ว่า


 


"รถที่มีความเร็วช้า หรือรถที่มีความเร็วต่ำกว่าความเร็วของรถคันอื่นที่ขับในทิศทางเดียวกัน ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้าย เท่าที่จะกระทําได้"


 


ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า หากเราจะขับรถในเส้นทางใดก็ตาม ทั้งทางด่วน หรือ ถนนทั่วไป หากความเร็วของรถเราช้ากว่ารถคันอื่นๆ ก็ควรจะขับชิด เลนซ้ายมากกว่าขับเลนขวานะครับ


 


นอกจากนี้ยังมีข้อปฎิบัติที่ผู้ใช้รถใช้ถนนอาจมองข้ามไปอีกประการนั่นคือ การขับรถในวงเวียนการขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียนควร ปฎิบัติดังนี้


 


1. เมื่อผู้ขับขี่รถมาถึงทางร่วมทางแยก ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติดังต่อไปนี้


- ถ้ามีรถอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน
- ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกัน และไม่รออยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่อยู่ทางด้านซ้ายของตนไปผ่านไปก่อน
- เว้นแต่ในทางร่วมทางแยกใดมีทางเดินรถทางเอกตัดผ่านทางเดินรถทางโท ให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับขี่รถในทางเอกมีสิทธิขับผ่านไปก่อน


 


2. ทางเดินรถทางเอก ได้แก่ ทางเดินรถที่เจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศ และติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางออก หรือป้าย "หยุด" อยู่ที่ริมทางร่วมทางแยกนั้นให้ถือว่าเป็นทางเดินรถทางโททางดินรถอื่นนอกจากทางเดินรถทางเอก ตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นทางเดินรถทางโท


 


3. ในกรณีที่วงเวียนใดได้ติดตั้งสัญญาณจราจร ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรนั้น


- ถ้าไม่มีสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ขับขี่รถมาถึงวงเวียนต้องให้สิทธิแก่ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถอยู่ในวงเวียน ทาง ด้านขวาของคนขับผ่านไปก่อน


- ในกรณีเจ้าพนักงานจราจรเห็นสมควร เพื่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรจะต้องใช้สัญญาณ จราจรเป็นอย่างอื่นแล้วนอกจาก ที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ก็ได้ในกรณีเช่นนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้


 


 


4. ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถออกจากทางบุคคล หรือทางเดินรถในบริเวณอาคาร เมื่อจะขับรถผ่านหรือเลี้ยวเข้าสู่ทางเดินรถที่ตัดผ่านต้องหยุดรถ เพื่อให้ รถที่กำลังผ่านทาง หรือรถที่กำลังแล่นอยู่ในทางเดินรถผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับต่อไปได้


 


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก : www.checkraka.com