สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » น่ารู้เรื่องประกันภัย » ทำไมกฎหมายต้องบังคับให้ทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.

ภาพประกอบจาก : www.oknation.net


 


         การที่รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถทุกคัน ต้องจัดให้มีประกันภัย อย่างน้อยที่สุด คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. โดยมีวัตถุประสงค์


- เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต เพราะเหตุประสบภัย จากรถ โดยให้ได้รับ
การรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพกรณีเสีย ชีวิต


- เป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาล / สถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาล ในการรับรักษาพยาบาลผู้ประสบ ภัยจากรถ


- เป็นสวัสดิสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย เพราะเหตุประสบภัยจากรถ


- ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือน ร้อน แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว
ใครมีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถ / โทษการไม่ทำประกันภัย


- ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถ ได้แก่ เจ้าของรถผู้ครอบครองรถ ในฐานะผู้เช่าซื้อรถ และผู้นำรถที่จดทะเบียนใน ต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศ


- การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการทำประกันภัยรถ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. กำหนดให้ระวางโทษปรับไม่ เกินบาท (หนึ่งหมื่นบาท) 10,000.-
ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.


- ผู้ประสบภัย อันได้แก่ ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสารคนเดินเท้า หากได้รับความ เสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ก็จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. นี้


- ทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้น กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต


- บริษัทใดฝ่าฝืนไม่รับประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง ฯ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 25,000


 


 


 


ขอบคุณข้อมูลจาก :


www.creditcashplus.com