สาระน่ารู้


สาระน่ารู้ » น่ารู้ทั่วไป » ขับผ่านทางร่วมแยกหรือวงเวียนอย่างไรให้ปลอดภัย

ภาพประกอบจาก : sungkomonline.com


 


1. เมื่อผู้ขับขี่รถมาถึงทางร่วมทางแยก ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติดังต่อไปนี้


         1.1 ถ้ามีรถอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ ต้องให้รถทางร่วมทางแยก นั้นผ่านไปก่อน
         1.2 ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกัน และไม่ รออยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่อยู่ทางด้านซ้ายของตนไปผ่านไปก่อน
         1.3เว้นแต่ในทางร่วมทางแยกใดมีทางเดินรถ ทางเอกตัดผ่าน ทางเดิน รถทางโท ให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับขี่รถในทางเอกมีสิทธิขับผ่านไปก่อน


 


2. ทางเดินรถทางเอก ได้แก่


         ทางเดินรถที่เจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศ และ ติดตั้งเครื่อง หมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางออกหรือป้าย "หยุด" อยู่ที่ริมทางร่วมทางแยกนั้นให้ถือว่าเป็นทางเดิน รถทางโท ทางดินรถอื่นนอกจากทางเดิน รถทางเอก ตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นทาง เดินรถ ทางโท


 


3. ในกรณีที่วงเวียนใดได้ติดตั้งสัญญาณจราจร ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตาม สัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจร นั้น


         3.1 ถ้าไม่มีสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมาย จราจรตามวรรคหนึ่ง เมื่อ ผู้ขับขี่รถมาถึงวงเวียนต้องให้สิทธิแก่ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถอยู่ในวงเวียน ทางด้านขวาของคนขับผ่านไปก่อน
         3.2 ในกรณีเจ้าพนักงานจราจรเห็นสมควร เพื่อ ความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรจะต้องใช้สัญญาณ จราจรเป็นอย่างอื่นแล้วนอกจากที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ผู้ขับขี่ต้อง ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงาน เจ้าหน้าที่กำหนดให้


 


4. ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถออกจากทางบุคคล หรือทางเดินรถในบริเวณอาคาร


          เมื่อจะขับรถผ่านหรือเลี้ยวเข้าสู่ทางเดินรถ ที่ตัดผ่านต้องหยุดรถ เพื่อให้ รถที่กำลังผ่านทาง หรือรถที่กำลังแล่นอยู่ในทางเดินรถผ่านไปก่อน เมื่อ เห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงขับต่อไปได้


 


 


 


ขอบคุณ ข้อมูลจาก : กองบังคับการตำรวจจราจร