TOYOTA BUZZ
TOYOTA BUZZ

นัดหมายล่วงหน้า

บริการตรวจเช็คสภาพรถ

 • Toyota Buzz เช็คระยะทันใจใน 1 ชม.

  เช็คระยะทันใจใน 1 ชม.

 • Toyota Buzz รายการเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะทาง

  รายการเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะทาง

 • Toyota Buzz ซ่อมทั่วไป

  ซ่อมทั่วไป

 • Toyota Buzz จำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่ง

  จำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่ง

บริการซ่อมรถยนต์

การรับประกันคุณภาพ

โตโยต้ามีนโยบายการรับประกันคุณภาพอะไหล่และงานซ่อม โดยทางศูนย์บริการโตโยต้าจะรับประกันคุณภาพอะไหล่แท้โตโยต้า ซึ่งผ่าน การติดตั้ง ตามมาตรฐานโตโยต้าโดยศูนย์บริการมาตรฐานของผู้แทนจำหน่าย รวมถึงคุณภาพงานซ่อมและผลกระทบอื่นๆ จากงานซ่อมนั้นๆเป็นเวลา 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่ถึงระยะใดก่อน

รายละเอียดบริการ

BUZZ service กด1268

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านรถยนต์ ย้ายรถ ฟรี 24 ชม.*

ดูข้อมูล

แบตเตอรี่

บริการจำหน่ายและเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ

ดูข้อมูล

จำหน่ายอะไหล่

อะไหล่แท้โตโยต้า

ดูข้อมูล

ซ่อมทั่วไป

คุณภาพและมาตรฐานโตโยต้า

ดูข้อมูล

อะไหล่เปลี่ยนตามระยะทาง

Maintenance Lookup

ดูข้อมูล

เช็คระยะทันใจพลัส

Express Maintenance Plus บริการหลากหลายตรงใจคุณ

ดูข้อมูล
Toyota Buzz Facebook Chat